strona g³ówna
  CEBIT 2003
  referencje
  oferta
  produkty us³ug
  mikrofilmy
  produkty urz±dzeñ
  kamery mikrofilmowe
    OMNIA OK 121
    OMNIA OK 300/OK 301
    rozwi±zania hybrydowe
    OMNIA OK 300 Hybryda
    skanery do mikrofilmów
    CANON MS 500
    CANON MS 800
    czytniko - kopiarki
    CANON MP 90
    CANON MP 980
    czytniki
    Omnia OL 2/OL 3
  e-mail

Czytnik Zeutschel Omnia OL 2 / OL 3

Urz±dzenie do odczytu mikrofilmów zwojowych o szeroko¶ci 16 i 35 mm oraz mikrofiszformatu A6 negatywowych, pozytywowych i diazo.

Posiada wbudowane trzy obiektywy umo¿liwiaj±ce powiêkszenie s³abo widocznego fragmentu tekstu, korektê przesuwu mikrofilmu z mo¿liwo¶ci± obrotu o 360 stopni, system wzmocnienia o¶wietlenia oraz mo¿liwo¶æ korekty ustawienia luster.

Ekran czytnika ma format A2 (opcjonalnie A3).

[dostêpne modele i wyposa¿enie 1]
[dostêpne modele i wyposa¿enie 2]
[dostêpne modele i wyposa¿enie 3]
[dostêpne modele i wyposa¿enie 4]